autocar

วันที่7-9-2560 รถยกToyota รุ่น7FD25

วันที่7-9-2560
รถยกToyota รุ่น7FD25
เสาสูง4.50เมตรงาเทอิ้งค์ฟอร์ค
เครื่องยนต์ดีเชลเกียร์ออโต้
ตักอาหารสัตว์เพื่อแปรรูปและจัดส่งใส่รถบรรทุก
จัดส่งจังหวัดลพบุรี