autocar

วันที่24–1-2561 รถยกToyota รุ่นรถ6FD25

วันที่24–1-2561
รถยกToyota รุ่นรถ6FD25
เสาสูง4เมตรงาเทอิ้งค์ฟอร์ค์
เครื่องยนต์ดีเชลเกียร์ธรรมดา
ตักทะลายปาล์มจัดส่ง
จังหวัดตรัง