autocar

วันที่23-10-2560 รถยกTCMรุ่นรถFD25

วันที่23-10-2560
รถยกTCMรุ่นรถFD25
เสาสูง5เมตรงาเทอิ้งค์ฟอร์คเครื่องยนต์ดีเชลเกียร์ธรรมดา
ตักอาหารสัตว์และขี้วัว
จัดส่งจังหวัดลพบุรี