autocar

วันที่13-5-2560 รถยกKomatsu รุ่นรถFG10C-18

วันที่13-5-2560
รถยกKomatsu รุ่นรถFG10C-18
เสาสูง4เมตรงาเทอิงค์ฟอร์คเครื่องยนต์เบลชิล
ตักยางพารายางก้อนถ้วยจัดส่งลานยางพาราจังหวัดศรีษะเกศ