autocar

วันที่13-3-2560 รถยกTCMรุ่นรถFD25T3

วันที่13-3-2560
รถยกTCMรุ่นรถFD25T3
เสาสูง4.50เมตรงาเทอิ้งค์ฟอร์ค
เครื่องยนต์ดีเชล
ตักยางะารายางก้อนถ้วยจัดส่งลานยางสยามยางพารา
จังหวัดพิษณุโลก