autocar

วันที่ 25 เมษายน 2561 รถยก Komatsu SG07

วันที่ 25 เมษายน 2561 รถยก Komatsu SG07
ยกได้700กิโลกรัม
เครื่องยนต์เบลชิล เกียร์ธรรมดา
ยางลม
ตักมูลสัตว์และอาหารสัตว์ ในฟาร์มวัว
จังหวัดระยอง