autocar

วันที่ 25 มีนาคม 2561 รถยก Toyota 7FD20

วันที่ 25 มีนาคม 2561 รถยก Toyota 7FD20
เสาสูง3เมตรเกียร์ออโต้
เครื้องยนต์ดีเชล
จัดส่งจังหวัดชัยภูมิ
ตักปุ๋ยและอุปกรณ์เคมีเกษตร